Kayitol BİLİŞİM AKADEMİ GİRİŞ!
 
   
 
 
Akademi Bilişim üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
faceilebaglan

Uyegiris BİLİŞİM AKADEMİ GİRİŞ!
Şifremi Unuttum
faceilebaglan

Ara ARAMA

kapat
SİTEMİZİ ZİYARET EDEREK VE/VEYA ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLMAKTASINIZ.
1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Bilişim AkademisiKullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), BILIŞIM AKADEMISI ile Site'ye üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması ve/veya siteyi ziyaret etmesi amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Bilişim Akademisi: AcerPro Bilişim ve Eğitim hizmetleri Ltd. Şti.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi

Site: www.bilisimakademisi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Bilişim Akademisi Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Bilişim Akademisi tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bilişim Akademisi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Bilişim Akademisi tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bilişim Akademisi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bilişim Akademisi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bilişim Akademisi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Bilişim Akademisi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Bilişim Akademisi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Bilişim Akademisi'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Bilişim Akademisi'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Bilişim Akademisi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bilişim Akademisi'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lar tarafından Bilişim Akademisi'ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Bilişim Akademisi'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Bilişim Akademisi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilişim Akademisi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bilişim Akademisi'nin, Bilişim Akademisi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de paylaşacağı her türlü bilgi ve belgenin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan etmek zorundadır.

i) Kullanıcı, Bilişim Akademisi'sin Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Bilişim Akademisi'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Site'de satış için sergilenen hizmet ve/veya ürünleri telefon, mail order, havale, eft ve/veya Bilişim Akademisi ofisinden direkt olarak satın alabileceğini ile alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Alıcı, sergilenen hizmet ve/veya ürünü almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Bilişim Akademisi tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

c) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.1. maddesi doğrultusunda satın alacağı ürünlerin/hizmetleri bedellerini, Bilişim Akademisi banka hesaplarına yatıracaktır.

d) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü/hizmeti satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Bilişim Akademisi'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Bilişim Akademisi'nden, satın almaya çalıştığı ürünün/hizmetin veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Bilişim Akademisi'nin 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında Bilişim Akademisi'ne karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün/hizmetin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/hizmetin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/hizmetin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilenen ürünlerin/hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

b) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını veya hizmeti vereceğini; ürünün/hizmetin Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan Bilişim Akademisi'nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Bilişim Akademisi'nin satıcı olması durumu hariçtir.)

5.2. Bilişim Akademisi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a)Bilişim Akademisi, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim Akademisi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Bilişim Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Bilişim Akademisi tarafından yapılabilir. Bilişim Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Bilişim Akademisi,Site üzerinden, Bilişim Akademisi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Bilişim Akademisi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bilişim Akademisi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Bilişim Akademisi, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site(www.bilisimakademisi.com) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Bilişim Akademisi, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Bilişim Akademisi, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Bilişim Akademisi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Bilişim Akademisi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve Bilişim Akademisi'nden hukuken bağımsız taraflardır.(Satıcı ile Bilişim Akademisi'nin aynı kişi olması durumu hariç) Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri"veya isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bilişim Akademisi Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Ücretlendirme

Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7. Gizlilik Politikası

Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-" Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Bilişim Akademisi'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Bilişim Akademisi'ne ait olarak ve/veya Bilişim Akademisi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi Hizmet'lerini, Bilişim Akademisi bilgilerini ve Bilişim Akademisi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Bilişim Akademisi Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilişim Akademisi'nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Bilişim Akademisi'nin, Bilişim Akademisi Hizmet'leri, Bilişim Akademisi bilgileri, Bilişim Akademisi telif haklarına tabi çalışmalar, Bilişim Akademisi ticari markaları, Bilişim Akademi siticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Bilişim Akademisi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Bilişim Akademisi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilişim Akademisi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilişim Akademisi'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Bilişim Akademisi'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9. SÖZLEŞME EKLERİ

Gizlilik Politikası Madde 1. Bilişim Akademisi, www..bilisimakademisi.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

Madde 2. Bilişim Akademisi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bilişim Akademisi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Madde 3. Bilişim Akademisi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bilişim Akademisiweb sitesi alt yapısı 256 Bit (RC4, AES) ve 1024 Bit (RSA) şifreleme ile korunmaktadır. Bilişim Akademisi tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.bilisimakademisi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bilişim Akademisi'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 4. Bilişim Akademisi, kullanıcılara ve kullanıcıların www.bilisimakademisi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Madde 5. Bilişim Akademisi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.bilisimakademisi.com sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Bilişim Akademisi tarafından değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri, www.bilisimakademisi.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Bilişim Akademisi aynı alan adı üzerinden farklı ülke / bölge / alan kodlarıyla ve tüm siteleri üzerinde aynı politikalar ve kurallarla ortak yayın yapmaktadır.

Eğitim Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Site Kullanım Koşulları) oluşan işbu Bilişim Akademisi Müşteri Üye Sözleşmesi (Hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır),

Aytaç Mestçi – (Şahıs Firması) MarkeFront İnternet Pazarlama Eğitim ve Danışmanlık & AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Bilişim Akademisi” olarak anılacaktır) ile Bilişim Akademisi sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Müşteri Üye arasında, Müşteri Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Bilişim Akademisi: Aytaç Mestçi – (Şahıs Firması) MarkeFront İnternet Pazarlama Eğitim ve Danışmanlık & AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Site: www.bilisimakademisi.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Eğitimler: Bilişim Akademisi tarafından belirlenen konularla ilgili gerçek ortamda verilmek üzere satışı olan eğitimlerdir.

Video: Bilişim Akademisi tarafından belirlenen konulara ilişkin ders anlatımları, deneme sınavları, ses ve görüntü kayıtlarını;

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ve videolar,

Bilişim Akademisi Hizmetleri “Kısaca Hizmetler”: Site içerisinde Müşteri Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bilişim Akademisi tarafından ortaya konulan uygulamaları;

Sisteme Erişim Araçları: Müşteri Üyenin, Müşteri Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Bilişim Akademisi Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb. yalnızca Müşteri Üye tarafından bilinen bilgileri;

Müşteri Üye(Ler): Site’ye Bilişim Akademisi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Bilişim Akademisi tarafından Müşteri Üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde ücreti karşılığında yararlanan kişi(ler)

Müşteri Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Müşteri Üyenin yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı Müşteri Üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunmasını ifade etmektedir.


3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri Üyeye yönelik olarak Bilişim Akademisi tarafından Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm eğitim hizmetlerinin, bu hizmetlerden ücreti karşılığında yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, Müşteri Üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Bilişim Akademisi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, Müşteri Üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Bilişim Akademisi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. MÜŞTERİ ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Site’nin ilgili bölümünden Müşteri Üye olmak isteyen kişinin Site’ye Müşteri Üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bilişim Akademisi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Müşteri Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan Müşteri Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 13 yaşın altındaki çocukların Müşteri Üye olması yasaklanmıştır.

4.2. Müşteri Üyelik hak ve yetkilerinden yararlanabilmek için, Bilişim Akademisi tarafından geçici olarak Müşteri Üyelikten uzaklaştırılmış veya Müşteri Üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Bilişim Akademisi tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak Müşteri Üyelikten uzaklaştırılmış veya Müşteri Üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin başka bir kullanıcı adı ile dahi olsa Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site Müşteri Üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır, Bilişim Akademisi kayıt yaptıran kişinin Müşteri Üyeliği daha önce süresiz veya geçici olarak iptal edilmiş bir kişi olduğunu fark ettiğinde bu kişinin Müşteri Üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Müşteri Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

a) Müşteri Üye, Müşteri Üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sitedeki eğitim hizmetlerinden işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Müşteri Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer Müşteri Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, Bilişim Akademisi’nin Müşteri Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Bilişim Akademisi’nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Müşteri Üyelerin, Bilişim Akademisi tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşteri Üyelerinin sorumluluğundadır. Müşteri Üyeleri, Sisteme Giriş Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşteri Üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Bilişim Akademisi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Müşteri Üye, Müşteri Üye Hesabı Yönetim Sayfasında yapılan tüm işlemlerin / satın almaların münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri Üyenin kendisi için oluşturulmuş Müşteri Üye Hesabı Yönetim Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması mümkün değildir.

e) Bilişim Akademisi’nin sunduğu eğitim hizmetlerinden yararlananlar, Müşteri Üyeler ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Müşteri Üyelerinin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Bilişim Akademisi’nin bu şekilde müdahalede bulunması, Müşteri Üyenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

f) Her Müşteri Üye, Bilişim Akademisi’nin ve/veya başka bir Müşteri Üye ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları/eğitimleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, Bilişim Akademisi’nin izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Bilişim Akademisi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Müşteri Üyeler, Bilişim Akademisi’nin izni dışında, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarının yayınlanmasına, kopyalanmasına, dağıtılmasına ve işlenmesini sağlayacak herhangi program, kaynak kod vs. otomatik yazılım veya manuel bir program kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Bilişim Akademisi ve Bilişim Akademisi ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bilişim Akademisi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her Müşteri Üye sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları Bilişim Akademisi’nin iznin alınması ve videolara ilişkin embed kodunu değiştirmemek şartıyla yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Müşteri Üyeler ve Bilişim Akademisi birbirinden bağımsız müşteri – satıcı taraflarıdır. İşbu Sözleşme’nin Müşteri Üyeler ve Bilişim Akademisi tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Müşteri Üyenin, Site dahilinde bulunan tüm eğitimleri, yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

Müşteri Üye, Site dahilinde bulunan tüm eğitimleri, yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ı) Müşteri Üyenin işbu sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Bilişim Akademisi işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Müşteri Üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir.

5.2. Bilişim Akademisi’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Bilişim Akademisi, Site’de sunulan Eğitim Hizmetlerini, Videoları ve içerikleri her zaman değiştirebilme ve Bilişim Akademisi tarafından Site’ye eklenen Video ve içerikleri Müşteri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim Akademisi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bilişim Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Bilişim Akademisi tarafından yapılabilir.

b) Bilişim Akademisi, Site’de yer alan Müşteri Üye bilgilerini veya Müşteri Üyelerin açıkladığı diğer bilgileri, Müşteri Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler gibi dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

c) Bilişim Akademisi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Müşteri Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Eğitim Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bilişim Akademisi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Müşteri Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Bilişim Akademisi tarafından ilgili Eğitim Hizmetinin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Müşteri Üyelere duyurulur.

d) Bilişim Akademisi istediği zaman, Site’de yayınlamak suretiyle Eğitim Hizmetlerini kısmen veya tamamen ücretli ve/veya sair koşullarla sağlayabilir.

e) Bilişim Akademisi, Müşteri Üye tarafından Site’ye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir. .

6. HİZMETLER

Bilişim Akademisi tarafından Site’de verilen eğitim hizmetlerinin temelinde doğrudan satılan eğitimler ya da ses ve görüntülere ilişkin Videoların ve Müşteri Üyelerin Site’ye yükledikleri yorum ve bilgilerin barındırılması ve Siteyi ziyaret eden kullanıcılara gösterilmesi yer almaktadır. Bilişim Akademisi kendi inisiyatifi doğrultusunda Site’de duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir/ekleyebilir ya da var olan hizmetleri iptal edip değiştirebilir.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilişim Akademisi, Müşteri Üyelere ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Bilişim Akademisi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bilişim Akademisi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bilişim Akademisi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Bilişim Akademisi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Bilişim Akademisi’ne ait ve/veya Bilişim Akademisi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteri Üyeleri, Hizmetler’i, Bilişim Akademisi bilgilerini ve Bilişim Akademisi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını alıp başka bir sitede yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilişim Akademisinden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Müşteri Üyeleri, Bilişim Akademisi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Bilişim Akademisi; Bilişim Akademisi Eğitim Hizmetleri, Bilişim Akademisi bilgileri, Bilişim Akademisi telif haklarına tabi çalışmaları, Bilişim Akademisi ticari markaları, Bilişim Akademisi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Bilişim Akademisi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilişim Akademisi’nin işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilişim Akademisi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilişim Akademisinden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilişim Akademisi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bilişim Akademisi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Bilişim Akademisi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Şişli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Bilişim Akademisi Kayıtlarının Geçerliliği

Müşteri Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Bilişim Akademisi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Bilişim Akademisi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287’inci madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlük

İşbu Sözleşme Müşteri Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

AKADEMİK TAKVİM

E-BÜLTEN KAYIT OL!

Bilişim Akademisi Eğitimleri ve kampanyalarını düzenli takip edebilmek için lütfen bülten kaydı yaptırınız!
Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum.