Ara ARAMA

Uyegiris BİLİŞİM AKADEMİ GİRİŞ!
Şifremi Unuttum
faceilebaglan

Kayitol BİLİŞİM AKADEMİ GİRİŞ!
 
   
 
 
Akademi Bilişim üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
faceilebaglan

kapat
SİTEMİZİ ZİYARET EDEREK VE/VEYA ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLMAKTASINIZ.
1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Bilişim AkademisiKullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), BILIŞIM AKADEMISI ile Site'ye üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması ve/veya siteyi ziyaret etmesi amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Bilişim Akademisi: AcerPro Bilişim ve Eğitim hizmetleri Ltd. Şti.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi

Site: www.bilisimakademisi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Bilişim Akademisi Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Bilişim Akademisi tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bilişim Akademisi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Bilişim Akademisi tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bilişim Akademisi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bilişim Akademisi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bilişim Akademisi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Bilişim Akademisi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Bilişim Akademisi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Bilişim Akademisi'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Bilişim Akademisi'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Bilişim Akademisi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bilişim Akademisi'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lar tarafından Bilişim Akademisi'ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Bilişim Akademisi'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Bilişim Akademisi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilişim Akademisi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bilişim Akademisi'nin, Bilişim Akademisi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de paylaşacağı her türlü bilgi ve belgenin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan etmek zorundadır.

i) Kullanıcı, Bilişim Akademisi'sin Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Bilişim Akademisi'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Site'de satış için sergilenen hizmet ve/veya ürünleri telefon, mail order, havale, eft ve/veya Bilişim Akademisi ofisinden direkt olarak satın alabileceğini ile alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Alıcı, sergilenen hizmet ve/veya ürünü almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Bilişim Akademisi tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

c) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.1. maddesi doğrultusunda satın alacağı ürünlerin/hizmetleri bedellerini, Bilişim Akademisi banka hesaplarına yatıracaktır.

d) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü/hizmeti satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Bilişim Akademisi'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Bilişim Akademisi'nden, satın almaya çalıştığı ürünün/hizmetin veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Bilişim Akademisi'nin 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında Bilişim Akademisi'ne karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün/hizmetin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/hizmetin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/hizmetin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilenen ürünlerin/hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

b) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını veya hizmeti vereceğini; ürünün/hizmetin Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan Bilişim Akademisi'nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Bilişim Akademisi'nin satıcı olması durumu hariçtir.)

5.2. Bilişim Akademisi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a)Bilişim Akademisi, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim Akademisi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Bilişim Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Bilişim Akademisi tarafından yapılabilir. Bilişim Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Bilişim Akademisi,Site üzerinden, Bilişim Akademisi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Bilişim Akademisi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bilişim Akademisi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Bilişim Akademisi, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site(www.bilisimakademisi.com) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Bilişim Akademisi, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Bilişim Akademisi, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Bilişim Akademisi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Bilişim Akademisi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve Bilişim Akademisi'nden hukuken bağımsız taraflardır.(Satıcı ile Bilişim Akademisi'nin aynı kişi olması durumu hariç) Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri"veya isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bilişim Akademisi Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Ücretlendirme

Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7. Gizlilik Politikası

Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-" Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bilişim Akademisi, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Bilişim Akademisi'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Bilişim Akademisi'ne ait olarak ve/veya Bilişim Akademisi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Bilişim Akademisi Hizmet'lerini, Bilişim Akademisi bilgilerini ve Bilişim Akademisi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Bilişim Akademisi Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilişim Akademisi'nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Bilişim Akademisi'nin, Bilişim Akademisi Hizmet'leri, Bilişim Akademisi bilgileri, Bilişim Akademisi telif haklarına tabi çalışmalar, Bilişim Akademisi ticari markaları, Bilişim Akademi siticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Bilişim Akademisi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Bilişim Akademisi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilişim Akademisi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilişim Akademisi'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Bilişim Akademisi, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Bilişim Akademisi'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9. SÖZLEŞME EKLERİ

Gizlilik Politikası Madde 1. Bilişim Akademisi, www..bilisimakademisi.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

Madde 2. Bilişim Akademisi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bilişim Akademisi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Madde 3. Bilişim Akademisi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bilişim Akademisiweb sitesi alt yapısı 256 Bit (RC4, AES) ve 1024 Bit (RSA) şifreleme ile korunmaktadır. Bilişim Akademisi tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.bilisimakademisi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bilişim Akademisi'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 4. Bilişim Akademisi, kullanıcılara ve kullanıcıların www.bilisimakademisi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Madde 5. Bilişim Akademisi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.bilisimakademisi.com sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Bilişim Akademisi tarafından değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri, www.bilisimakademisi.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Bilişim Akademisi aynı alan adı üzerinden farklı ülke / bölge / alan kodlarıyla ve tüm siteleri üzerinde aynı politikalar ve kurallarla ortak yayın yapmaktadır.

E-Posta Pazarlama Eğitimi  -  20-Haziran-2016

zyrtec

zyrtec website

sinequan

sinequan read here

arimidex

arimidex redirect

benadryl and pregnancy

benadryl pregnancy nausea read here

viagra wiki

viagra pro mlade

amlodipine

amlodipin teva bivirkninger read here

amlodipin teva

amlodipin

lamictal and pregnancy birth defects

lamictal pregnancy driverblog.suddath.com

venlafaxin nebenwirkungen

venlafaxin erfaringer ogvinudskillelse.website venlafaxin 900 mg
E-mail, iletişimin en önemli araçlarındandır. Tüketiciler her gün yüzlerce farklı konuda e-posta almaktalar. E-postalarınızın, yüzlerce e-posta arasından fark edilip açılması, okunması ve cevaplanması, önemli strateji ve taktikler gerektirir.

Görünürlüğü yüksek, e-posta kutularında kolay fark edilen ve açılabilen e-postalar geliştirme adımlarını, 'E-posta pazarlama' deneyimi olmayan veya az olan kurumlar için uygulanabilir srateji ve  taktikleri anlatan bir eğitimdir.
 • İletişimin Başında
 • E-mail Pazarlamaya giriş ve tarihi
 • E-mail Pazarlama Nedir
 • Neden E-mail pazarlama yapmalı?
 • Etkili E-mail Pazarlamacılığı İçin Beş İlke
 • E-mail Pazarlama Terimleri
 • E-mail Pazarlama Kuralları
 • E-mail Pazarlamada Kendi Müşteri Veri Tabanı Oluşturma
 • E-mail Pazarlamada Kullanılan Kampanya Çeşitleri
 • E-mail Pazarlamada Kendi E-mail Tanımlarınızı Olulturma
 • E-mail Pazarlamada Etkili Mesaj – İçerik Oluşturma
 • E-mail Bileşenleri
 • E-mail ile Kampanya Oluşturma
 • E-mail Kampanyası Kontrol Listesi
 • E-mail Pazarlama ve Tasarım
 • E-mail Kampanyası Hizmet veren Firmalar Nasıl Belirlenmeli
 • Yayıncı İlişkileri Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Arama Motorları Pazarlama Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Arama Motorları Optimizasyon Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • İnteraktif Ürün Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • İnteraktif Proje Geliştirme Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Web Uygulama Geliştirme Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Yeni Medya Tasarım Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • İnteraktif Reklam Satış Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • E-ticaret Ürün Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • E-ticaret Proje Geliştirme Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Trafiker Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Şirket Yöneticisi/Sahibi
 • Pazarlama Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Halkla İlişkiler Yöneticisi/Müdürü/Uzmanı
 • Dijital Pazarlama üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Üniversite öğrencileri
AİNA Akşam Gazetesi Alternatif Anne
ASD AVON Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
CAT Finansbank Garanti Bankası
Gaziantep Ticaret Odası İstanbul Esnaf ve Sanayiciler Odası İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Sanayi Odası Kariyer Net Konya Sanayi Odası
Lara Beach Hotel Seven Hills Hotel Uşak Ticaret Odası
Yenibiriş  
Aytaç Mestçi

Aytaç Mestç;i

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri’nde yapmış olan Aytaç Mestçi, eğitiminin ikinci yılında sektör içindeki değişik firmalarda çalışmaya başladı. Web tasarımı, ürün satış ve raporlama alanlarında değişik firmalarda görev aldı. Eğitiminin son senesinde, stajyer olarak başlamış olduğu Profilo Telra firmasına bir ay içinde personel olarak girip, bir buçuk sene intranet yöneticiliği görevini üstlendi. Birçok kulüpte etkin görevlerde bulundu.

2004 yılında kurduğu ONNOVA firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2005 yılında kurmuş olduğu TiMNET – TiMfuture firmaları ile Türkiye İnternet Reklamcılığı sektöründe, internet reklamcılığı hakkında alt yapı bilgilerini ve interaktif medya planlama hizmetlerini sürdürdü.

İnternet sektörünün değerlendirilmesinde Türkiye’de hâlâ öncü bir değerlendirme yarışması olan “Altın Örümcek Yarışması”nın 3 sene jüri üyeliğini yapan ve 2013 yılında yeniden jüri üyesi olan Aytaç Mestçi; ayrıca, 2009 yılından beri gerçekleştirilen “Bilişim Yıldızları Yarışması”nın Yönetim Kurulunda da görev almaktadır.

Mestçi, 2007 yılında kurmuş olduğu MarkeFront firmasında sosyal ağ pazarlama hizmetleri ve danışmanlığının yanı sıra internet reklamcılığı, e-ticaret, e-pazarlama, interaktif medya planlama vb. konularda, finans, perakende ve BT sektöründeki çeşitli kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Yine MarkeFront dahilinde, “internet pazarlama” başlığı altında, sektördeki önemli firmalara profesyonel eğitimler vermeyi sürdürmektedir.

Aytaç Mestçi, 2005 yılından bu yana, Beykent Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak lisans ve lisansüstü programlarında ders vermektedir.

Görünürlüğü yüksek, e-posta kutularında kolay fark edilen ve açılabilen e-postalar geliştirme adımlarını, 'E-posta pazarlama' deneyimi olmayan veya az olan kurumlar için uygulanabilir srateji ve  taktikleri anlatan bir eğitimdir.

Eğitim Hizmetlerimiz

– Eğitim Kitapçığı (Basılı ya da Dijital Ortamda)
– Katılım Sertifikası
– Limitsiz Çay/Kahve Hizmeti
– Öğle Yemeği Hizmeti*
– Ara Tuzlu/Tatlı İkramı

* Farklı eğitimlerde öğle yemeği hizmeti eğitime eklenmektedir.

Eğitim Salonlarımız

Eğitim salonlarımız 8 – 12 – 20 kişinin ağırlanacağı şekildedir.

KATILIM 20 KİŞİ İLE SINIRLIDIR.

Eğitim için ödeme yapanların, aşağıdaki başvuru formunu doldurmaları rica olunur.

Olumsuz hava koşulları ve diğer bazı etkenler nedeni ile kurumumuz eğitim programının tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeni eğitim tarihi, ödeme yapmış olan tüm katılımcılara önceden bildirilir.

– Kredi Kartıyla Peşin Ödeme
– Kredi Kartına Taksitli Ödeme (Online / Bonus – Maximum – Paraf – World)
– Kredi Kartı Taksitli Ödeme ( Kredi Kartınız Bloke Olmadan)
– EFT / Havale ile Ödeme
Ok
EĞİTİM İÇERİĞİ
Ok
KİMLER KATILMALI
Ok
REFERANSLAR
Ok
EĞİTMENLER
Ok
PROGRAM HEDEFİ
Ok
SERTİFİKALAR
Ok
EĞİTİM HİZMETLERİMİZ
Ok
KAYIT
Ok
ÖDEME İÇERİĞİ
pin EĞİTİM YERİ/ADRES

EĞİTİME HEMEN BAŞVUR

 
   
 
Bilgi İstediğiniz Eğitimler
 
Seans Tercihiniz
 
 
Güvenlik Kodu
onay

AKADEMİK TAKVİM

E-BÜLTEN KAYIT OL!

Bilişim Akademisi Eğitimleri ve kampanyalarını düzenli takip edebilmek için lütfen bülten kaydı yaptırınız!
Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum.